تلقی کردن بیانیه لوزان به عنوان لوزان چای اشتباه است