دولت قبل با چاپ اسکناس بودجه مسکن مهر را تأمین می‌کرد/ ۶۲ شرکت بزرگ با سهام عدالت از فعالیت بازماند