درخواست ۲۸ عضو مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی برای برگزاری انتخابات