مدیران و معلمان فعال در زمینه بازدید از «موزه عبرت» تجلیل شدند