خضرایی: دولت تدبیر و امید از دستاوردهای دفاع مقدس در مذاکرات استفاده کند