حفظ اسرار امنيتي در چارچوب پروتکل مورد توجه قرار گرفته است/ ضرورت ورود جدي سازمان ملل به موضوع يمن