نام خیام بسیاری از حوزه های فرهنگ و هنری را در گستره جهانی تحت سیطره خود قرار داده است