تامین تجهیزات پزشکی و دارویی آسایشگاه کهریزک توسط پزشکان بسیجی