بهره‌وری در برنامه ششم با شاخص کمی ارائه می‌شود/ بهره‌وری منفی ۳ درصدی سال‌های گذشته