بازگشت خسوس به تیم ملی قوت گرفت/ حاضرم پولش را خودم بدهم