درمانگاه فرهنگیان خوزستان با ۳۰ درصد تخفیف ارائه خدمات می دهد