روسیه برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی را خواستار شد