آمریکا ۳۸ مهاجر کوبایی را به کشور خود بازمی‌گرداند