به منظور افزایش ایمنی خودروها مسیر توریستی فومن -ماسوله شانه سازی شد