تقدیر نمایندگان از ایجاد معاونت صنایع کوچک و متوسط در بانک صنعت و معدن