نماينده حامي دولت: برخي وزرا جاي دفاع باقي نگذاشته‌اند