همایش مدیران بسیج رسانه کشور به میزبانی گلستان برگزار می شود