روابط عمومی ها می توانند از ایجاد شایعه جلوگیری کنند