توجه به بخش کشاورزی و صنایع وابسته درخواست مردم آذربایجان شرقی است