طارمی: هواداران طوری تشویق کنند که انگار 200 هزار تماشاگر در ورزشگاه است