ربیعی: اگرتصمیم گیران غفلت کنند، نابرابری به سرعت گسترش می‌یابد