سجادی:تاکنون نامه ای درباره لغومزایده چهارم استقلال وپرسپولیس دریافت نشده است