فرماندارتهران: شهروندان 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند