سرهنگ آزوغ:342 گردان بسیج عشایری آماده مقابله با تهدیدات است