ناتو خواستار عملیات های بیشتر نظامی در مرزهای پاکستان و افغانستان