مسئولیت مشترك جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر ضعیف است