ديدار اعضاي ستاد کنگره گراميداشت شهداي پيشمرگان مسلمان کُرد با رهبر معظم انقلاب