طیب نیا:اتفاقات اخیر بورس ناشی از رفتار هیجانی برخی افراد حقیقی است