درباره یک کنایه سنگین به معاون هنری وزیر ارشاد: درآمدزایی نمایش «به هر قیمتی»؟