نمايشگاه نقاشی «دست‌سازه‌های روشن» در حوزه هنری خوزستان