سردارنقدی: بصیرت، ویژگی بارز شهدای «پیشمرگ مسلمان کُرد» بود