کمیته های تخصصی روابط عمومی و رسانه در کرمان تشکیل می شود