قطع وسایل ارتباطی در بازی های مهم برای جلوگیری از تبانی است