دادسرشت: پیشرفت در آداب زیارت با «پنجشنبه فیروزه‌ای»/ زیارت موضوع اصلی این رمان است