سرفاصله حرکت قطار در ایستگاه شهدای رسانه 15دقیقه است