رشد ۲۰ درصدی سنجش بينایی كودكان/ شیوع ۲ درصدی معلولیت بینایی