اعتراض به تلویزیون برای تیزر «در دنیای تو ساعت چند است؟»