افتتاح 170 هزار متر مربع فضای آموزشی،فرهنگی و رفاهی با حضور رییس جمهور