تحجر موجب تفرقه میان امت اسلامی است/غرب بوجود آورنده تروریسم در منطقه/به دنبال ایجاد امپراطوری در من