بازرسی از مراکز دفاعی و نظامی کشور موجب شکست خط قرمزها می شود