کامیابی و ناکامی یک سازمان به فعالیت روابط عمومی گره خورده است