اثر استمهال حقوق دولتی برای سنگ آهنی‌ها /تعدیل با اهمیت نداریم