برنامه ریزی برای رشد پوششهای اعتبارات صادراتی برای بازار عراق