امضا طومار حمايت از طرح آسمان آبي و زمين پاک توسط ائمه جماعات منطقه 16