بیمارستان های توانبخشی کشور نیازمند بازنگری مسئولان هستند/ تعداد تخت‌های توانبخشی در کشور کم است