برنامه ریزی جدی دشمن برای استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در انتخابات آینده