محسن چاوشی: درد دارم و دردمندم. دردهایم را می‌خوانم