اما ترومن و کریتسفر لی به پروژه ۱۱ سپتامبر پیوستند