نامه رهبر ایران بر قلبم نشست/ یک لحظه از حضور در کشتی امداد ایرانی نگران نیستم/ می‌خواهم در شکستن محا