مشکلات آسیب شناسی نشود، هیچ کارگروهی مشکلات را حل نمی کند